နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန ဖွဲ့စည်းပုံ

finalengineer

နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန ဝန်ထမ်းအင်အား

စဥ္အမည္ရာထူးဌာန
ဦးစိုးလင်း
အင်ဂျင်နီယာမှူး၊ (ဌာနမှူး)အင်ဂျင်နီယာဌာန
ဦးသီဟကျော်
လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာဌာန
ဦးချမ်းသာ
လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာဌာန
ဦးအောင်မြင့်
ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူနယ်မြေဌာန
ဒေါ်ကွမ်ဒီးတောင် လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူနယ်မြေဌာန
စဉ် ဌာန ဝန်ထမ်းအရေအတွက် မှတ်ချက်
အင်ဂျင်နီယာ (မြို့ပြ)
အင်ဂျင်နီယာ (စတို)
အင်ဂျင်နီယာ (ရေသန့်)
အင်ဂျင်နီယာ (လျှပ်စစ်)
နယ်မြေ (သန့်ရှင်းရေး) ၃၆အစို၊ အခြောက် သန့်ရှင်းရေး
နယ်မြေ (နေ့ စောင့်၊ ညစောင့်)
၂၃
စုစုပေါင်း ၇၄
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.