အရှေ့တိုင်းပညာ၏ သမိုင်းကြောင်း

orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

  • လူ့အသိုက်အဝန်းတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သော ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော ၊ အရည်အချင်းရှိသည့် ပညာတတ်များကို မွေးထုတ်ပေးရန်။

      မျှော်မှန်းချက်

  • အရှေ့တိုင်းပညာဌာန၏ သင်ကြားရေးပိုင်း ၊ သုတေသနပိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်။

အရှေ့တိုင်းပညာဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာခင်လေးဆွေ
အရှေ့တိုင်းပညာ၏ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊
1a

Phone : 09256300869

Email : klay82789@gmail.com

ပညာအရည်အချင်း
  • B.A (Hons) (Oriental Studies)
  • M.A (Oriental Studies)
  • Ph.D (Oriental Studies)
  • Doploma in Global English
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ
Sr No.Member’s NameDesignationQualification
1Dr.Khin Lay SweHead and ProfessorB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies), Doploma in Global English
2Dr. San ShweDr. San ShweB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies)
3Dr. Nyunt Nyunt WaiAssociate ProfessorB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies)
4Dr. Htar Htar NweAssociate ProfessorB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies)
5Daw Thidar YinLecturerB.A (Hons), M.A (Oriental Studies)
6U Soe KhaingLecturerB.A (Hons), M.A (Oriental Studies)
7Daw Thidar WinTutorB.A (Hons), M.A (Oriental Studies)
Sr No.Member’s NameDesignationQualification
1Dr.Khin Lay SweHead and ProfessorB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies), Doploma in Global English
2Dr. San ShweDr. San ShweB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies)
3Dr. Nyunt Nyunt WaiAssociate ProfessorB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies)
4Dr. Htar Htar NweAssociate ProfessorB.A (Hons), M.A, Ph.D (Oriental Studies)
5Daw Thidar YinLecturerB.A (Hons), M.A (Oriental Studies)
6U Soe KhaingLecturerB.A (Hons), M.A (Oriental Studies)
7Daw Thidar WinTutorB.A (Hons), M.A (Oriental Studies)
Dr. San Shwe
Dr. San Shwe Professor View Profile
Dr. Nyunt Nyunt Wai
Dr. Nyunt Nyunt Wai  Associate Professor    View Profile
Dr. Htar Htar Nwe 
Dr. Htar Htar Nwe  Associate Professor View Profile
Daw Thidar Yin
Daw Thidar Yin Lecturer View Profile
U Soe Khaing
U Soe Khaing Lecturer View Profile
Daw Thidar Win  
Daw Thidar Win   Tutor View Profile
စဉ် အမည် စာတမ်းအမည် ဂျာနယ်အမည် ခုနှစ်၊Vol၊စာမျက်နှာ Abstract
စဉ် သုတေသနခေါင်းစဉ် Abstract သုတေသနဆောင်ရွက်သူ အမည်၊ရာထူး၊ဌာန တက္ကသိုလ်
စဉ် ကျမ်းပြုစုသူ ကျမ်းခေါင်းစဉ်
YearNumber of Students
First year76
Second year41
Third year56
Fourth year34
First year Honours2
Second year Honours4
Third year Honours2
M.A First year1
M.A Thesis2
Total218
YearNumber of Students
First year76
Second year41
Third year56
Fourth year34
First year Honours2
Second year Honours4
Third year Honours2
M.A First year1
M.A Thesis2
Total218

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်အချိန်ဇယား

First Year BA (Oriental Studies)
OS-1101Pāḷi Language
OS-1102Pāḷi Literature (Prose)
Elective Courses (for Other Specializations)
OS-1001Fundamentals of Pāḷi Language
OS-1002Fundamentals of the Sanskrit Language
OS-1003Buddhist Culture
OS-1004Buddhist Ethic
Sample Description
OS-1103Pāḷi Language
OS-1104Pāḷi Literature (Poetry)
Elective Courses (for Other Specializations)
OS-1005Pāḷi Language
OS-1006Sanskrit Language
OS-1007Pāḷi Literature
OS-1008History of Buddhism

Second Year BA (Oriental Studies)
OS-2101Pāḷi Language
OS-2102Pāḷi Literature (Prose)
OS-2103Pāḷi Literature (Poetry)
Elective Courses (for Oriental Studies Specializations)
OS-2004Buddhist Councils
Elective Courses (for Other Specializations)
OS-2001Pāḷi Language
OS-2002Buddhadassana
OS-2003Pāḷi Literature (Prose)
OS-2004Buddhist Councils
OS-2005Pāḷi Philology
Sample Description
OS-2104Pāḷi Language
OS-2105Pāḷi Literature (Prose)
OS-2106Pāḷi Philology
Elective Courses (for Oriental Studies Specializations)
OS-2010Buddhist Councils
Elective Courses (for Other Specializations)
OS-2006Pāḷi Language
OS-2007Nīti Literature
OS-2008Pāḷi Literature (Poetry)
OS-2009Buddhadassana
OS-2010Buddhist Councils

Third Year BA (Oriental Studies)
OS-3101Pāḷi Literature(Poetry)
OS-3102Pāḷi Literature(Prose)
OS-3103Sanskrit Language
OS-3104Prakrit
Elective Courses (for Oriental Studies Specializations)
OS-3105Pāḷi Conversation and Composition
OS-3106History of Buddhism
OS-3107Linguistics
Sample Description
OS-3108Pāḷi Literature(Poetry)
OS-3109Pāḷi Literature(Prose)
OS-3110Sanskrit Language
OS-3111Prakrit
Elective Courses (for Oriental Studies Specializations)
OS-3112History of Buddhism
OS-3113Abhidhamma
OS-3114Linguistics

Fourth Year BA (Oriental Studies)
OS-4101Pāḷi Literature (Canonical)
OS-4102Pāḷi Literature (Non-Canonical)
OS-4103Sanskrit Language
OS-4104Epigraphy
Elective Courses (for Oriental Studies Specializations)
OS-4105History of P??i Literature in Myanmar
OS-4106Buddhist Ethics
OS-4107Buddhist Art and Architecture
Sample Description
OS-4108Pāḷi Literature (Canonical)
OS-4109Pāḷi Literature (Non-Canonical)
OS-4110Sanskrit Language
OS-4111Epigraphy
Elective Courses (for Oriental Studies Specializations)
OS-4112Buddhist Culture
OS-4113Buddhist Philosophy
OS-4114Buddhist Art and Architecture

Third Year BA(Honours&Q)(Oriental Studies)
OS-5201Pāḷi Grammer
OS-5202Pāḷi Literature (Poetry)
OS-5203Sanskrit Literature
OS-5204Epigraphy
OS-5205Ancient Indian History
Elective Courses
OS-5206Pāḷi Literature in Myanmar
OS-5207Mahāyāna Buddhism
OS-5208Buddhist Art (Architecture)
Sample Description
OS-5209Pāḷi Literature (Prose ?)
OS-5210Pāḷi Literature (Prose ?)
OS-5211Sanskrit Literature
OS-5212Buddhist Philosophy
OS-5213History of Sanskrit Literature
Elective Courses
OS-5214Prakrit
OS-5215Mahāyāna Buddhism
OS-5216Buddhist Art (Votive tablets)
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.