သမိုင်းဌာန၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

Shakes finally remembered the where to buy male enhancement? first of the police officers arriving at the scene to adapt top male enhancement pills to the fourth rule P is to protect the scene where to buy male enhancement? of the murder. Angry horn started flooding the air in the early morning misty, quickly mixed into the drivers roar angry. top male enhancement pills A moment later, she heard sharp sirens also joined the dissonant noise, and the first top male enhancement pills top male enhancement pills police car arrived. Forty minutes later, the scene was already packed Magna RX Plus Review 2021 Magna RX Plus Review 2021 with uniformed police and criminal detectives, more than the usual number of murders in Hells Kitchen the famous crime zone in Magna RX Plus Review 2021 New Yorks West End A lot of. In view of the shocking death of the victim, top male enhancement pills sending so many people does not seem excessive. However, Shakesi heard from other police officers that this was a big case and a media concern – the deceased was one of a group of travelers arriving at JFK last night and they made a taxi into the city, But never got home. CNN is reporting on the spot, the uniformed police officer whispered to her. So top male enhancement pills when Emilia Shakesh saw the handsome Vince Piriti, the head of the Criminal top male enhancement pills Investigation and Resource Scheduling Team where to buy male enhancement? climbed to the Magna RX Plus Review 2021 top of the embankment how do male enhancement pills work? overlooking the crime scene Magna RX Plus Review 2021 and stopped how do male enhancement pills work? to beat him from Magna RX Plus Review 2021 time to time It is how do male enhancement pills work? not particularly surprising when it comes to the dust on suits of thousands of dollars. However, she was surprised. Piriti actually noticed her, and waving her past. He smoothed a little Magna RX Plus Review 2021 in where to buy male enhancement? his shaven clean face. She thought she would probably be applauded for the extraordinary performance of Magna RX Plus Review 2021 todays unruffled. Well done, saved the fingerprint on the iron ladder Maybe it how do male enhancement pills work? will give her a little reward. The last hour on duty on top male enhancement pills the last day. She will leave with Magna RX Plus Review 2021 how do male enhancement pills work? glorious glory. how do male enhancement pills work? He looked where to buy male enhancement? up and down at her. Policewoman, you are not a novice, right I think I where to buy male enhancement? will not mistake. Im sorry, sir Youre not a newbie, Im sure. where to buy male enhancement? Strictly speaking, she can Magna RX Plus Review 2021 top male enhancement pills not be considered. Although she entered the police only Magna RX Plus Review 2021 a short period of three years, unlike her other police at this age, most have nine to ten years how do male enhancement pills work? of seniority. Before entering the police academy, Shakesi had been in society for several years. I do not understand what youre how do male enhancement pills work? trying to where to buy male enhancement? ask. He seemed annoyed and how do male enhancement pills work? the smile on Magna RX Plus Review 2021 his face disappeared. Magna RX Plus Review 2021 top male enhancement pills Are where to buy male enhancement? you the first policeman how do male enhancement pills work? to arrive at the how do male enhancement pills work? scene Yes, sir.

Catuaba Bark Extract. This kind of aspect treatments turmoil offers higher sex arousals regarding far better heightened sexual performance.How Vigfx Works?Unlike tablets that scrape the esophagus and take how do male enhancement pills work? time to break apart, VigFx is a rounded, liquid-filled gelatin how do male enhancement pills work? capsule.The advantage of this form is that the membrane will not dissolve top male enhancement pills in Magna RX Plus Review 2021 the stomach and where to buy male enhancement? will not be destroyed by enzymes. As a result, all the components of the drug have reached the small intestine, where the small intestine is absorbed into the blood.Vigfx pertaining to sexual libido booster-style increases the where to buy male enhancement? penile additional top male enhancement pills the circulation top male enhancement pills of blood letting it to expand even bigger along with more challenging whenever there exists the impotence. With how do male enhancement pills work? the size of the penis, both parties who top male enhancement pills have sex in bed will have a more satisfying conversation without having to doubt each other’s performance.The all-natural definition of Vigfx supplemental use also Magna RX Plus Review 2021 facilitates intense and super aggressive sex drive that takes the heightened passion where to buy male enhancement? to the peak top male enhancement pills of the best where to buy male enhancement? experience. With the Magna RX Plus Review 2021 Vigfx ingredients* natural composition, all the vigfx will also be from natural occurrence where to buy male enhancement? of the how do male enhancement pills work? body*s reactions.AdvantagesVigFx is a pill innovation with several important benefits:It where to buy male enhancement? is safe for usageIt is all-natural in how do male enhancement pills work? where to buy male enhancement? ingredientsIts effects set top male enhancement pills in fasterIt lasts longerIt give the super potencyIt enhances sexual act with more extreme orgasmsBlood Pressure Stability 每 Unlike sildenafil, VigFx improves erectile function by releasing nitric oxide rather than stimulating heart rate.no side effects 每 natural ingredients are not only able to be absorbed quickly, but also do not affect the vital organs 每 the gastrointestinal tract, cardiac activity and excretory system;

12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

  • သမိုင်းသည် အတိတ်အကြောင်း၊ ပစ္စူပ္ပန်အကြောင်းကို လေ့လာခြင်းဖြင့် အနာဂတ်လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ကြိုသိနိုင်ပါသည်။

Why did you top male enhancement pills block Eleven Street What are you thinking She looked at the broad street and she was still using her trash Set barricades blocked. Shes been accustomed to the horn of a car for a long time, but now I realize its too loud, and the long queue of plugged how do male enhancement pills work? cars stretches Magna RX Plus Review 2021 for miles. Chief, the first police officer who arrived at the scene was responsible for arresting the suspect, placing eyewitnesses and protecting I know the rules Magna RX Plus Review 2021 of adaptation, where to buy male enhancement? the police officer, did you block the street to Magna RX Plus Review 2021 protect the crime scene Yes, Sir, I think criminals will not park the car Magna RX Plus Review 2021 in that horizontal street, because it would be so easy to be seen by the people in the apartment over there.You see here and see Eleven Street seems to be the better choice. Well, I would say that this is a wrong choice, with no where to buy male enhancement? footprints found on one side of how do male enhancement pills work? the Magna RX Plus Review 2021 railroad tracks, but two sets of footprints directed at the staircase leading to 37th Street. how do male enhancement pills work? I took 37th Street Blocked. This is my point, they all need to be closed, and theres the train, he asked. Why did you stop it So, sir, I think the train could cross the scene. Will destroy the testimony, or anything else. What other, police officer I can not explain it clearly, sir. I mean What about Newark airport Yes, how do male enhancement pills work? sir. She looked back Rescue. There how do male enhancement pills work? are some police nearby, but they are Magna RX Plus Review 2021 busy, no one noticed the lectures here. What happened to where to buy male enhancement? Newark Airport Why did not you shut it up Austrian, where to buy male enhancement? great, so I was scolded. She tightened her lips just like Julia Roberts, trying to exercise restraint Sir, it looks like in my judgment The New York Highway is also a good choice, along with the Jersey and Long Island Expressways, and you how do male enhancement pills work? can shut down Interstate 70 and block all the way to St. Louis, where criminals may escape. She bowed a little Head, and Pi Ruidi how do male enhancement pills work? on the viewing. The two where to buy male enhancement? of them are about the same height, but his heel may be thicker. I got a bunch of cranky calls, he continued. Secretary of Ports, Office of the Secretary-General of the United Nations, Head of Conference He raised his head to the Javets Conference Center in that top male enhancement pills direction We disrupted top male enhancement pills the process, a senators top male enhancement pills speech, how do male enhancement pills work? and traffic in the entire Western District. Even Hurricane Eva has not seen such a where to buy male enhancement? thorough end to the rail corridors of the Northeast Magna RX Plus Review 2021 Corridor. I just thought Piatti laughed. Shakes was such a beautiful woman – the sloshing up of the time before joining the police academy, the signing model for the Schadlel fashion house on Madison Avenue – so the police officer decided Magna RX Plus Review 2021 to forgive her. Shakespeare patrolman, he said, looking over her flat chest top with a bulky name tag. Give you an on-site instructional lesson. Work on the crime scene how do male enhancement pills work? should take into account the balance. If we blockade Magna RX Plus Review 2021 the entire city after every homicide and place all three million people in interrogation, thats fine, of course. But we can not top male enhancement pills Thats what I said, and its very constructive and inspiring to you. To be honest, sir, where to buy male enhancement? she said bluntly Magna RX Plus Review 2021 Im moving away from top male enhancement pills the patrol where to buy male enhancement? team top male enhancement pills and it officially takes effect from noon today. Magna RX Plus Review 2021 He nodded and smiled Magna RX Plus Review 2021 happily Well, theres Magna RX Plus Review 2021 nothing top male enhancement pills to say, but in the report, top male enhancement pills its important to say that it is your personal decision to stop the train and the enclosed streets. Yes, sir, She said carelessly Thats right.

4, 5, 7 Trihydroxy flavone and Embilica officinalisThese are used for the where to buy male enhancement? enhancement of your sexual organs, so they top male enhancement pills can receive the top male enhancement pills proper blood flow to work efficiently.Dong Chong where to buy male enhancement? Xia CaoIt helps and provides more energy to how do male enhancement pills work? your lungs to get a higher how do male enhancement pills work? amount top male enhancement pills where to buy male enhancement? of oxygen. and this also helps in improving the where to buy male enhancement? oxygen level in your body. This has some more benefits like boosting the testosterone levels and support in fighting any kind of fungal blockage built-in sexual organs to improve their overall health.San how do male enhancement pills work? guo muVolume pill could make your ejaculations last long. And it will make your control over better with things.Zinc where to buy male enhancement? GluconateZinc is very where to buy male enhancement? much important for the intake of nutrients and minerals it also promotes healthy body tissue. It helps you to improve your metabolism and make you lose extra fat in top male enhancement pills the body.You may top male enhancement pills refer to this for how do male enhancement pills work? more information.Ling ZhiHere this herb will also help you to where to buy male enhancement? where to buy male enhancement? increase your immune system. This naturally top male enhancement pills boosts your testosterone levels. By top male enhancement pills this, your overall healthy body tissue formation develops.Xian MaoThis helps in improving urinary tract health. It works with Magna RX Plus Review 2021 removing how do male enhancement pills work? how do male enhancement pills work? any small blockages. This herb automatically starts reducing pain if present. Magna RX Plus Review 2021 At the same time, it helps in improving kidney function.Tian Men DongThe main function is of Tian Men Dong is Magna RX Plus Review 2021 to works for the betterment of respiratory tracts, support digestion, and absorption. This herb also improves the overall function of the body.DrilizenThis is the natural Viagra it improves sexual health how do male enhancement pills work? naturally. The drilizen has been used for ages. This has few chances of side effects.

      မျှော်မှန်းချက်

  • When you know history, you will succeed.

သမိုင်းဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါက်တာအမ်ရွယ်နောင်း
သမိုင်းဌာန၏ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊
1a

Phone : 092400672

Email : roinaumyinaw@gmail.com

ပညာအရည်အချင်း
  • BA (Hons):, MA (credit) University of Yangon (1992) 
  • PhD(History) University of Mandalay (2014)
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ

33 Years of teaching History

  • Yangon University
  • Myitkyina University
စဉ် အမည် ရာထူး
ဒေါက်တာအမ်ရွယ်နောင်း ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
ဒေါက်တာတင်မျိုးမြင့် ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာခင်သကြွ်ကယ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာကျော်ဆွေညွန့် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာချိုချိုစိန် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာဆိုင်းနန် တွဲဖက်ပါမောက္ခ
စဉ် အမည် ရာထူးDegree
ဒေါက်တာအမ်ရွယ်နောင်း ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးM.A (Credit), Ph.D
ဒေါက်တာတင်မျိုးမြင့် ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာခင်သကြွ်ကယ် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာကျော်ဆွေညွန့် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာချိုချိုစိန် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဒေါက်တာဆိုင်းနန် တွဲဖက်ပါမောက္ခM.A, Ph.D
ဦးဘရန်ဖာ ကထိကM.A
ဒေါ်လွမ်းညွယ် ကထိကM.A
ဒေါက်တာကော့နန် ကထိကM.A, Ph.D
၁၀ဒေါက်တာမရန်ခေါန်တောင် ကထိကM.A, Ph.D
၁၁ဒေါက်တာကြူကြူမွှေး ကထိကM.A, Ph.D
၁၂ဒေါက်တာကြူကြူဝင်း ကထိကM.A, Ph.D
၁၃ဒေါ်ဂျာဒွဲ ကထိကM.A
၁၄ဒေါ်ခင်သီတာအုန်း ကထိကM.A
၁၅ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ဌေး ကထိကM.A, Ph.D
၁၆ဒေါ်မိုးသူဇာ ကထိကM.A
၁၇ဒေါ်ဇုန်းဝမ် လ/ထ ကထိကM.A, M.Res
၁၈ဒေါ်လုဘူ နည်းပြM.A, M.Res
၁၉ဒေါ်နှင်းယုလှိုင် နည်းပြM.A
Dr Tin Myo Myint
Dr Tin Myo Myint Professor View Profile
Dr Khin Thet Kywe
Dr Khin Thet Kywe
Dr. Kyaw Swe Nyunt
Dr. Kyaw Swe Nyunt Associate Professor View Profile
Dr. Cho Cho Sein
Dr. Cho Cho Sein Associate Professor View Profile
Dr Seng Nan
Dr Seng Nan Associate Professor View Profile
U Bran Hpa
U Bran Hpa Lecturer View Profile
Daw Lum Nyoi
Daw Lum Nyoi Lecturer View Profile
Dr Maran Hkawn Tawng
Dr Maran Hkawn Tawng Lecturer View Profile
Dr. Kaw Nan
Dr. Kaw Nan Lecturer View Profile
Daw Ja Doi
Daw Ja Doi Lecturer View Profile
Daw Khin Thira Ohm
Daw Khin Thira Ohm Lecturer View Profile
Dr. Kyu Kyu Hmwe
Dr. Kyu Kyu Hmwe Lecturer View Profile
Dr. Kyu Kyu win
Dr. Kyu Kyu win Lecturer View Profile
Dr. Myint Myint Htay
Dr. Myint Myint Htay Lecturer View Profile
Daw Moe Thuzar
Daw Moe Thuzar Lecturer View Profile
Daw Zung Wang
Daw Zung Wang Assistant Lecturer View Profile
Daw Lu Bu
Daw Lu Bu Tutor View Profile
Daw Hnin Yu Hlaing
Daw Hnin Yu Hlaing Tutor View Profile
စဉ် အမည် စာတမ်းအမည် ဂျာနယ်အမည် ခုနှစ်၊Vol၊စာမျက်နှာ Abstract
စဉ် ကျမ်းပြုစုသူ ကျမ်းခေါင်းစဉ်
 CandidatesTitles
မစုလှိုင်ဝင်းHistory of Trade during the reign of King Badon ( 1782-1819)
မယဉ်ယဉ်ထွေးHistory of Shan Culture in Myitkyina District.
မခေါန်ဂျာHistory of Kachin Soldiers During 1896-1958
မငွားမဆီးSocio-Economic Conditions of North-eastern Frontier People in Kachin State
မရွယ်ဂျီးHistory of Roman Catholic in Kachin State
မောင်ဒေးဗစ်နော်နော်History of Waingmaw (1948-1962)
မကိုင်နန်History of Myitkyina Municipal
မရေဗက်ခါA Socio-Economic Conditions of Myitkyina Township (1948 -1974)
မဘောက်နန် Myanmar Relations to British Colony of India ( 1819-1885)
၁၀မဂျာနန်History of Drugs in Upper Myanmar
၁၁မဂျီဘူHistory of Industry, Forestry and Mining Sectors during the Revolutionary Council Government Period ( 1962-1974)
စဉ် အတန်း အရေအတွက်
ပထမနှစ် ၁၇၁
ဒုတိယနှစ် ၈၂
တတိယနှစ် ၄၆
စတုတ္ထနှစ်၆၀
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၅
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၂
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း
မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ်သင်တန်း ၁၂
မဟာဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ်သင်တန်း ၁၁
၁၀မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း
စုစုပေါင်း ၄၁၈
စဉ် အတန်း အရေအတွက်
ပထမနှစ် ၁၇၁
ဒုတိယနှစ် ၈၂
တတိယနှစ် ၄၆
စတုတ္ထနှစ်၆၀
ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၅
ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း ၁၂
တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း
မဟာဝိဇ္ဇာပထမနှစ်သင်တန်း ၁၂
မဟာဝိဇ္ဇာဒုတိယနှစ်သင်တန်း ၁၁
၁၀မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း
စုစုပေါင်း ၄၁၈

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့်အချိန်ဇယား

BA-FIRST YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Myan 1001/1002Myanmar322
2Eng 1001/1002English322
3Hist - 1101/ 1103Political Theories I, II432
4Hist - 1102/ 1104World History ( 1500-1900) I, II432
5Elective I*322
3AM - 1001 ( For all arts & science )Aspects of Myanmar322
Total201412
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Myan 1001/1002Myanmar322
2Eng 1001/1002English322
3Hist - 1101/ 1103Political Theories I, II432
4Hist - 1102/ 1104World History ( 1500-1900) I, II432
5Elective I*322
3AM - 1001 ( For all arts & science )Aspects of Myanmar322
Total201412

BA-SECOND YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 2001/2002English322
2Hist - 2101/ 2106Ancient Myanmar I, II432
3Hist - 2102/ 2107Ancient Southeast Asia , European Expansion and Colonialism in Southeast Asia432
4Hist - 2103/ 2108World History 1900 to Present I, II432
5Hist - 2104/ 2109 (Elective courses )Political Organization I,II322
6Elective II322
Total211512
Elective courses ( For other specialization)
Hist – 2001 (3) History of Science and Technology I
Hist – 2004 (3) History of Science and Technology II
Hist- 2002 (3) World History 1900 to Present I
Hist- 2005 (3) World History 1900 to Present I
Elective courses ( For English specialization)
Hist – 2003 (3) Social History of England I
Hist – 2006 (3) Social History of England II
Read more
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 2001/2002English322
2Hist - 2101/ 2106Ancient Myanmar I, II432
3Hist - 2102/ 2107Ancient Southeast Asia , European Expansion and Colonialism in Southeast Asia432
4Hist - 2103/ 2108World History 1900 to Present I, II432
5Hist - 2104/ 2109 (Elective courses )Political Organization I,II322
6Elective II322
Total211512
Elective courses ( For other specialization)
Hist – 2001 (3) History of Science and Technology I
Hist – 2004 (3) History of Science and Technology II
Hist- 2002 (3) World History 1900 to Present I
Hist- 2005 (3) World History 1900 to Present I
Elective courses ( For English specialization)
Hist – 2003 (3) Social History of England I
Hist – 2006 (3) Social History of England II
Read more

BA-THIRD YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist – 3101/ 3108Modern Myanmar I, II432
3Hist – 3102/ 3109Modern Southeast Asia I, II432
4Hist – 3103/ 3110Modern China/ Modern Japan432
5Hist – 3104/ 3111Modern Russia / Modern USA432
6Hist – 3101 / 3112 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist – 3101/ 3108Modern Myanmar I, II432
3Hist – 3102/ 3109Modern Southeast Asia I, II432
4Hist – 3103/ 3110Modern China/ Modern Japan432
5Hist – 3104/ 3111Modern Russia / Modern USA432
6Hist – 3101 / 3112 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612

BA-FOURTH YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4101/ 4106Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4102/ 4107Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4103/ 4108Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4104/ 4109Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4105/ 4110International Relations since 1945 I, II422
Total231712
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4101/ 4106Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4102/ 4107Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4103/ 4108Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4104/ 4109Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4105/ 4110International Relations since 1945 I, II422
Total231712

BA-HONOURS FIRST YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist - 3201/ 3208Modern Myanmar I, II432
3Hist - 3202/ 3209Modern Southeast Asia I, II432
4Hist - 3203/ 3210Modern China/ Modern Japan432
5Hist - 3204/ 3211Modern Russia / Modern USA432
6Hist - 3201 / 3212 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 3001/3002English322
2Hist - 3201/ 3208Modern Myanmar I, II432
3Hist - 3202/ 3209Modern Southeast Asia I, II432
4Hist - 3203/ 3210Modern China/ Modern Japan432
5Hist - 3204/ 3211Modern Russia / Modern USA432
6Hist - 3201 / 3212 (Elective courses )Modern India I, II322
Total221612

BA-HONOURS SECOND YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4201/ 4206Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4202/ 4207Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4203/ 4208Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4204/ 4209Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4205/ 4210International Relations since 1945 I, II432
Total241812
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Eng 4001/4002English322
2Hist - 4201/ 4206Myanmar Historiography I, II432
3Hist - 4202/ 4207Myanmar Historical Literature I, II432
4Hist - 4203/ 4208Contemporary Southeast Asia I, II432
5Hist - 4204/ 4209Modern Middle East I , II 432
6Hist - 4205/ 4210International Relations since 1945 I, II432
Total241812

BA-HONOURS THIRD YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 5201/ 5207Historical Research and Writing I, II432
2Hist - 5202/ 5208Western Historiography I, II432
3Hist - 5203/ 5209Myanmar Epigraphy I, II432
4Hist - 5204/ 5210Constitutional History of Myanmar I , II 432
5Hist - 5205/ 5211Environmental History I, II432
6Hist - 5206/ 5212Economic History of Myanmar I, II432
Total241812
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 5201/ 5207Historical Research and Writing I, II432
2Hist - 5202/ 5208Western Historiography I, II432
3Hist - 5203/ 5209Myanmar Epigraphy I, II432
4Hist - 5204/ 5210Constitutional History of Myanmar I , II 432
5Hist - 5205/ 5211Environmental History I, II432
6Hist - 5206/ 5212Economic History of Myanmar I, II432
Total241812

MA-FIRST YEAR
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 611/ 621Foreign Policy of United States of America
Contemporary Europe
432
2Hist - 612/ 622Contemporary China ( Post Mao Era )
Contemporary Myanmar
432
3Hist - 613/ 623Traditional Statecraft in Southeast Asia
Contemporary International Relations of Southeast Asia
432
4Hist - 614/ 624Sources of Myanmar History Myanmar Art and Architecture432
Total16128
Sample Description
Sr no.Module No.Name of ModuleCredit PointsHours per week
LectureTutorial
1Hist - 611/ 621Foreign Policy of United States of America
Contemporary Europe
432
2Hist - 612/ 622Contemporary China ( Post Mao Era )
Contemporary Myanmar
432
3Hist - 613/ 623Traditional Statecraft in Southeast Asia
Contemporary International Relations of Southeast Asia
432
4Hist - 614/ 624Sources of Myanmar History Myanmar Art and Architecture432
Total16128