ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

staffing2

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန ဝန်ထမ်းစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်နန်ဘောက်ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)
ဒေါ်သန်းရွှေဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်နီနီဝင်းဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်ခါးဒင့်ဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်သက်သက်ဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်ထုဂျာဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်မို့မို့ဝင်းဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်ဂေါ့မောရယ်နန်းအကြီးတန်းစာရေး
၁၀ဒေါ်အိအိအောင်အကြီးတန်းစာရေး
၁၁ဒေါ်ခေါန်ဆန့်အကြီးတန်းစာရေး
၁၂ဒေါ်အိသဉ္ဇာခိုင်အကြီးတန်းစာရေး
၁၃ဒေါ်အောင်နူးအငယ်တန်းစာရေး
၁၄ဒေါ်နုနုစန်းအငယ်တန်းစာရေး
၁၅ဒေါ်ဘောက်ဂျာဓါတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်(၄)
၁၆ဒေါ်လုတောင်အမှုတွဲထိန်း
၁၇ဒေါ်စန်းစန်းထွေးအမှုတွဲထိန်း
၁၈ဒေါ်ခင်မျိုးသူဇာဝင်းအမှုတွဲထိန်း
၁၉ဒေါ်ဆိုင်းပန်စာပွဲထိုး(၅)
၂၀ဒေါ်အင်ခွမ်ခေါန်နန်ရုံးအကူ
၂၁ဒေါ်မေသက်မွန်ရုံးအကူ
၂၂ဒေါ်ယိန်းဆွေရုံးအကူ
၂၃ဉီးမျိုးမြင့်ဦးစာပို့
၂၄ဒေါ်ဝင်းကြည်အကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက်
၂၅ဒေါ်ပရီလွမ်းအကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက်(လက်ရေးတို)
၂၆ဒေါ်မော်ရင်းဟန်အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက်
၂၇ဒေါ်နန်းခမ်းအေးလုပ်သား(ထမင်းချက်)
စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်ကော့မိုင်လ/ထ စနစ်မန်နေဂျာ
ဒေါ်ကြည်ခင်ဓါတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်(၂)
ဒေါ်သင်းသင်းမြိုင်အကြီးတန်းစာရေး
ဒေါ်ဆွတ်ငိုင်ပန်အငယ်တန်းစာရေး
ဒေါ်ခင်စန်းဌေးအငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက်
ဒေါ်ဇင်မာဝင်းရုံးအကူ