စီးပွားရေးပညာဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် မုံရွာစီးပွားရေး တက္ကသိုလ် (၃)ကျောင်းရှိပြီး မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် စီးပွားရေးပညာဌာန  ကို ၂၀ဝ၀ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

12

      လုပ်ငန်းတာဝန်

  • စီးပွားရေးပညာနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲများ၊ သင်တန်းများ၊ သုတေသနစာတမ်း ဖတ်ပွဲများ ကျင်းပပြု လုပ်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးပညာရပ် တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်။

      မျှော်မှန်းချက်

  • စီးပွားရေး ပညာရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
  • နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားရေးပညာဖြင့် အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
  • ပြည်သူလူထုအတွင်း စီးပွားရေး အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အတွေးအခေါ်များကို တိုးတက် ပြန့်ပွားစေရန်။

စီးပွားရေးပညာဌာန သတင်းများ

အားလုံးကြည့်ရန်

အုပ်ချုပ်ရေး

ဒေါ်နှင်းနှင်းနွယ်
စီးပွားရေးပညာဌာန၏ ကထိက၊ ဌာနမှူး၊
1a

Phone : 09264255679

Email : 

ပညာအရည်အချင်း
  • B.Econ (Economics) (Q) (2002 ခုနှစ် တွင် ရရှိ)
  • M Econ (Economics) (2006 ခုနှစ် တွင် ရရှိ)
သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ
စဉ်အမည်ရာထူးတာဝန်
စဉ်အမည်ရာထူးအထူးပြုသည့်နယ်ပယ်
အတန်းကျား စုစုပေါင်း

Economics and Business Management Specialization

YearEcoBM
Second Year20246
Third Year23140
Fourth Year16169

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် အချိန်ဇယား

Economics and Business Management Specialization
Module NoName of Module
Econ 2101/2102Microeconomic Analysis
Macroeconomic Analysis
Com-2105/2106
Financial Accounting
Cost Accounting
Econ-2103/2104Money, Banking and Finance I,II
Econ - 2107/2108
Applied Statistics I, II
Stat - 2001/2002Population Statistics/
Social Statistics
Module NoName of Module
BM - 2001/2002Applied Statistics/ Principles of Economics
BM - 2101/2102Financial Accounting I,II
BM - 2103/2104Cost Accounting I,II
BM - 2107/2108Management Science I, II

Economics and Business Management Specialization
Module NoName of Module
Econ - 3103/3102Economics of Development/
International Economics
Econ-3103/3104Managerial Economics /
Environmental Economics
Econ-3105/3106Economic Policy and Planning/
Resource Economics
Econ - 3107/3108Statistical Linear Models/
Economic Statistics
Com - 3001/3002Management Accounting I/
Marketing Management I
Module NoName of Module
BM - 3101/3102Producting and Operations Management I, II
BM - 3103/3104Management Accounting I, II
BM - 3105/3106Marketing Management I,II
BM - 3001/3002Money , Banking and Finance/
Managerial Economics

Economics and Business Management Specialization
Module NoName of Module
Econ - 4101/4102Agricultural Economics /
Regional Economics
Econ - 4103/4104International Finance/
Development Experiences of Selected Asian Countries
Econ - 4105/4106Modern Economic History/
Economic Development of Myanmar
Econ - 4001/4002Management accounting II /
Marketing Management II
Module NoName of Module
BM - 4101/4102Human Resource Management I, II
BM - 4001/4002International Economics I, II
BM - 4105/4106Small Business Management I,II
BM - 4107/4108Advertising and Promotion I, II
BM - 4103/4104Consumer Behavior I, II